Sla navigatie over

Onze liberale visie streeft naar een bloeiende gemeente waarin individuele vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan. We streven naar hoogwaardig onderwijs, een vlotte en veilige mobiliteit en een bruisend sociaal leven. Met een proactief bestuur willen we elke inwoner stimuleren om ondernemerschap te omarmen en actief deel te nemen in de lokale gemeenschap. Duurzaamheid en milieubescherming zijn belangrijke pijlers in ons beleid, waarbij we innovatieve oplossingen en groene technologieën bevorderen. Samen met de inwoners bouwen we aan een toekomst van vrijheid, vooruitgang en welvaart. Welkom in Melle, een gemeente waar individuele kansen en persoonlijke groei voorop staan.

 

Onze kernthema's

Ondernemers zijn de motor van de lokale economie en zorgen voor werkgelegenheid. Als Open Vld willen we het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. We willen investeren in een gunstig ondernemersklimaat door het verminderen van administratieve lasten en het bieden van financiële ondersteuning en begeleiding aan startende ondernemers. Daarnaast willen we samenwerken met lokale bedrijven en ondernemersverenigingen om de lokale economie te versterken.

Voeg hier de inhoud toe!

Een vlotte en veilige mobiliteit is essentieel voor de leefbaarheid van Melle. Als Open Vld willen we investeren in een modern en duurzaam mobiliteitsbeleid. We streven naar een goed uitgebouwd netwerk van fietspaden en voetpaden, waarbij we de nadruk leggen op de belangrijkste verkeersassen. Daarnaast is het cruciaal om het doorgaand verkeer uit woonwijken te weren en te zorgen voor een betere doorstroming op drukke punten. We willen ook inzetten op het stimuleren van autodelen en het verbeteren van het openbaar vervoer.

Sport en cultuur vormen de ruggengraat van een bruisende gemeente. We streven naar een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten en culturele evenementen voor alle inwoners van Melle. We willen investeren in de uitbreiding van sportfaciliteiten, zoals petanquevelden in Lijsternest en een volwaardige sporthal. Daarnaast willen we de kunstenaarsroute en het ambachtenfestival om de twee jaar afwisselen, en cultuurhuis de Bib voorzien van een nieuwe zaal.

Verenigingen vormen de motor van het sociale leven in Melle. Als Open Vld willen we het verenigingsleven ondersteunen en faciliteren. We willen verenigingen de mogelijkheid geven om gezamenlijk activiteiten te plannen en zorgen voor uitbreiding van de ondersteuning op materieel en financieel gebied. Daarnaast willen we de communicatie rond het verenigingsleven stimuleren, bijvoorbeeld door infoborden bij de ingangen van Melle te plaatsen.

Een efficiënte en klantgerichte dienstverlening is van groot belang voor de inwoners van Melle. Als Open Vld willen we de dienstverlening beter afstemmen op de noden van de hedendaagse Mellenaar. We streven naar een open communicatie en een toegankelijk aanbod binnen een gemeentebestuur dat proactief aan de slag gaat voor elke inwoner. Daarnaast willen we de openingsuren van het gemeentehuis beter afstemmen op de noden van de werkende Mellenaar en zorgen voor een betere toegankelijkheid van vuilzakkenautomaten.

Melle moet een fijne gemeente zijn om in te wonen voor alle inwoners. Als Open Vld willen we investeren in een masterplan voor ruimtelijke ordening en openbare werken, waarbij we streven naar gemengde woonvormen en gedeelde groene ruimtes. We willen rechtszekerheid bieden aan grondeigenaren en het sociale huisvestingsbeleid verschuiven naar sociale huurders. Daarnaast willen we investeren in het onderhoud van de openbare infrastructuur,

Milieubescherming is een belangrijk onderdeel van ons beleid. We streven naar duurzaamheid en willen de CO2-uitstoot verminderen door te investeren in groene energie en energiebesparende maatregelen. We willen ook de natuurlijke omgeving beschermen door het behoud en de ontwikkeling van groene zones en natuurgebieden. Daarnaast willen we inwoners bewust maken van het belang van milieuvriendelijk gedrag en stimuleren we initiatieven voor afvalbeheer en recycling.

Lees hier meer over onze nationale standpunten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder